การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

การเรียงลำดับเอกสารในเล่มประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ

1.ปกเล่มประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ

2.แบบประวัติส่วนตัว (Form CV 1)

3.คำรับรองของผู้บังคับบัญชา (Form CV 2)

4.แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (Form CV 3)

5.แบบรายการผลงานทางวิชาการ (Form A 1)

6.แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (Form A 2)

7.หลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาาการ (Form A 3)

8.หลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนหรือสัตว์ (Form A 4)

9.ผลงานทางวิชาการ