การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
Academic Rank Section of HRO

แบบฟอร์มเอกสารที่คณาจารย์ต้องเตรียมยื่นเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.บันทึกข้อความนำส่งผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

2. (หน้าปก) แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ

3. แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ (ข้อบังคับ 65 HR-CV-01) (ผู้ขอกำหนดตำแหน่งฯต้องยื่นเอกสารแนบเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอนและการสอนโดยผู้เรียน)

3.1 ข้อบังคับ 65 การประเมินเอกสารเกี่ยวกับการสอน 1

3.2 ข้อบังคับ 65 การประเมินเอกสารเกี่ยวกับการสอน 2

3.3 ข้อบังคับ 65 การประเมินเอกสารเกี่ยวกับการสอน 3

4. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ข้อบังคับ 65 HR-Ethics 01)

5. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณที่สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการ

5.1 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ (ข้อบังคับ 65 HR-Ethics in Animal Res 01)
(ใช้ในกรณีที่ผลงานทางวิชาการทำการศึกษาในสัตว์ทดลอง)

5.2 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์ (ข้อบังคับ 65 HR-Ethics in Human Res 01) 
(ใช้ในกรณีที่ผลงานทางวิชาการทำการศึกษาในมนุษย์) 

5.3 แบบงานวิจัยหรืองานใด ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา (ข้อบังคับ 65 HR-Extended Res 01)
(ใช้ในกรณีที่อาจารย์ทำงานวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาเพื่อรับปริญญา)

6. แบบรายงานผลงานทางวิชาการ (แบบนำส่งผลงานต่อ กพว.2565)

7. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ข้อบังคับ 65 Contribution form 01)

8. ผลงานทางวิชาการ

✔การส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ครั้งแรก ให้สำเนาเอกสารเพียง 1 ชุด หลังจากเอกสารผ่านการกลั่นกรองโดย ก.ก.ว. จึงสำเนาเอกสารลำดับที่ 2-8 เพิ่มอย่างละ 9 ชุด เรียงลำดับเอกสารทั้งหมดและใส่สันรูดเข้าเล่ม เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ทั้งหมด 10 ชุด โดยเพิ่มเอกสารลำดับ 1 ในชุดเอกสารต้นฉบับ และ

✔ส่งเอกสารลำดับที่ 2-7 เป็นไฟล์ words (ที่มีลายเซ็นชื่อ) ลำดับที่ 8 เป็นไฟล์ PDF ไปยังที่อยู่อีเมล nittiya.to@mail.wu.ac.th

ตัวอย่างเอกสารแนบเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ