การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
Academic Rank Section of HRO

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อบังคับตำแหน่งทางวิชาการ ปกติ

ข้อบังคับ/ประกาศ ประเมินการสอน

อาจารย์พิเศษ ผศ.พิเศษ รศ.พิเศษ ศ.พิเศษ