การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
Academic Rank Section of HRO

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558

หลักเกณฑ์วิธีการประเมินการสอนในการขอแต่งตั้งคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการประเมินการสอนในการขอแต่งตั้งคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551

หลักเกณฑ์วิธีการประเมินการสอนในการขอแต่งตั้งคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการประเมินการสอนในการขอแต่งตั้งคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งแจ้งความประสงค์ต่อสำนักวิชา และดำเนินการดังต่อไปนี้ – ประเมินเอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน (ฟอร์ม ข้อที่ 1) ผลการประเมินสามารถใช้ได้ 1 ปีการศึกษา – ประเมินการสอน(ฟอร์ม ข้อที่ 2 และ ข้อที่ 4) ผลการประเมินสามารถใช้ได้ 1 ปีการศึกษา – สำนักวิชา ตรวจสอบคุณสมบัติ – สำนักวิชา รายงานผล/สรุปผล (ฟอร์ม ข้อที่ 3) ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จัดทำเอกสาร (ฟอร์มข้อที่ 5 , 6 , 7, 8 , 9(ศ.), 10(รศ.), 11(ผศ.) เสนอต่อสำนักวิชาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและลงนาม สำนักวิชาทำการตรวจสอบเอกสารและลงรับเรื่องอย่างเป็นทางการ (ท้ายฟอร์มข้อที่ 7) ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจัดทำเอกสาร  เพื่อเสนอมายังส่วนการเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ – เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน … Read more