การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
Academic Rank Section of HRO

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Facebook Comments Box