การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
Academic Rank Section of HRO

คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558

Download : คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558

Facebook Comments Box