การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561