การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
Academic Rank Section of HRO

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 

  1. ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งแจ้งความประสงค์ต่อสำนักวิชา และดำเนินการดังต่อไปนี้

– ประเมินเอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน (ฟอร์ม ข้อที่ 1)

ผลการประเมินสามารถใช้ได้ 1 ปีการศึกษา

– ประเมินการสอน(ฟอร์ม ข้อที่ 2 และ ข้อที่ 4) ผลการประเมินสามารถใช้ได้ 1 ปีการศึกษา

– สำนักวิชา ตรวจสอบคุณสมบัติ

– สำนักวิชา รายงานผล/สรุปผล (ฟอร์ม ข้อที่ 3)

  1. ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จัดทำเอกสาร

(ฟอร์มข้อที่ 5 , 6 , 7, 8 , 9(ศ.), 10(รศ.), 11(ผศ.)

เสนอต่อสำนักวิชาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและลงนาม

  1. สำนักวิชาทำการตรวจสอบเอกสารและลงรับเรื่องอย่างเป็นทางการ (ท้ายฟอร์มข้อที่ 7)

  2. ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจัดทำเอกสาร  เพื่อเสนอมายังส่วนการเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน จำนวน 1 เล่ม

(รูปแบบครบถ้วนตามคำนิยามแนบท้ายข้อบังคับปี 2558)

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ จำนวน 10 เล่ม รวมต้นฉบับ

ประกอบด้วยเอกสารตามฟอร์มข้อที่ 5 และ ข้อที่ 8

หนังสือนำส่งผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฟอร์ม ข้อที่ 7)

ประกอบด้วยเอกสารตามฟอร์มข้อที่ 1- 4 ข้อที่ 6 – 7 และ ข้อที่ 9(ศ.), 10(รศ.), 11(ผศ.)  

Downloadแนวปฏิบัติสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

Facebook Comments Box