การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
Academic Rank Section of HRO

คณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร

ประธานกรรมการ

ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาสังคมศาสตร์

ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาบริหารธุรกิจ

ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาภาษาศาสตร์

ศ.กิตติคุณ ดร.ทักษิณ เทพชาตรี

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโยธา

ศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเกษตรศาสตร์/เทคโนโลยีการผลิตพืช

ศ.เกียรติคุณ พญ.ศิริวรรณ จิรสิริธรรม

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.กิตติคุณเดชา บุญค้ำ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาทัศนศิลป์/ภูมิสถาปัตยกรรม

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาคณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์

ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาสัตวแพทยศาสตร์

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์

เลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม

นายสมพร ศิลป์สุวรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
ผู้กำกับดูแลส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร